ERASMUS+

Malta Experience - участие на Живка Бъбарова в обучителен курс в Малта

През октомври 2016г. г-жа Живка Бъбарова, преподавател по английски език в 119 СУ, взе участие в обучителен курс, проведен в Малта от институт ETI по програма "Учене през целия живот ", подпрограма Erasmus +  с тематична област на обучението "Преподаване на бизнес английски". Курсът беше проведен с помощта на интерактивни методи, чрез сесии/семинари, с приложение на идивидуална работа, работа по двойки и групова работа. Г-жа Бъбарова участва активно в сесиите, в дискусии за стойността и приложимостта на модулите.

Страници