Проекти

Участие в проект „Гражданско образование в действие“

От 07.11.2019г. в 119 СУ стартира апробация на теми по Гражданско образование за 11 и 12 клас. Заниманията се провеждат по проект с институционалната подкрепа на Министерство на образованието и науката (МОН) и с участието на лектори от фондация „Софийска платформа“ в 12 а клас, в часовете по история и цивилизации и цикъл „Философия“, с преподаватели г-жа Роза Бъчварова и г-жа Зоя Господинова.

Обучение на учителите в 119.СУ на тема: "Приобщаващо образование и специални нужди, италианският опит за преодоляване на сегрегацията на учениците"

 

Представяне на проект REFORM по програма "Еразъм"+" КД 2

Представяне на проект REFORM по програма "Еразъм"+" КД 2. Координатор на проекта е 119.СУ" Акад. М. Арнаудов " с партньори Сдружение "Знам и мога" - България, Danmar Computers LLC - Полша, Olympic Training and Consultig LTD - Гърция, CESIE - Италия, Agrupamento de Escolas Jose Estevao - Португалия.

Фокус група по проект Drop’In, програма Еразъм+, КА 2

На 15.04.2019 г. бе организирана фокус група по проект Drop’In, програма Еразъм+, КА 2. Темата, по която се води дискусия, бе "Превенция на ранното отпадане от училище. Нови методи и подходи за мотивация ".

 

Работата на фокус групата бе изключително ползотворна. Обсъждаха се проблемите за ранното отпадане на ученици от учебната система и се дадоха редица предложения за справяне с проблема.

 

Участие взеха представители на различни институции, журналисти и ученици от 119 СУ. Организатори и водещи - Мария Михайлова и Вержиния Трайкова.

 

Обучение на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“ - 15.12.2018На 15 декември 2018 успешно приключи последния етап по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Групата бе от 25 педагогически специалисти. Обучението бе на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“ с лектор д-р Виолета Тончева-Златкова. Във всички дейности по проекта взеха участие общо 71 педагогически специалисти от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“. 

Обучение на тема "Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“

Първа транснационална среща по проект REFORM, програма "Еразъм+" КД2

Първа транснационална среща по проект REFORM 2018-1-BG01-KA201-047903, програма "Еразъм+" КД2. Координатор на проекта е 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" и Вeржиния Трайкова - педагогически съветник. Партньори по проекта са: Сдружение "Знам и мога" - България, Danmar Computers LLC - Полша, Olympic Training and Consultig LTD - Гърция, CESIE - Италия, Agrupamento de Escolas Jose Estevao - Португалия.

Erasmus Days в 119. СУ!

Представяне на  европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ за учители и ученици в 119. СУ "Акад. МИхаил Арнаудов".


Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич.

Страници