Подкрепа за приобщаващо образование по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Продължителността му  е 36 месеца.