Прием в първи клас през учебната 2019/2020

20.06.2019 г.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

 

12.06.2019 г., 18:00 ч.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

06.06.2019 г., 18:00 ч.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

03.06.2019 г.

PDF icon ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020


ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС


Работно време на комисията по приема на документи:

09:00 - 17:00 часа всеки работен ден в кабинет 110


Необходими документи:

1. Microsoft Office document icon Заявление за записване в първи клас за учебната 2019-2020

2. Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование.

3. Оригиналите на необходимите документи за записване на детето:


За категория „Водещ критерий“:

- Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето. /Издаден през 2019 година, с което се гарантира неговата актуалност/

За категория „Допълнителни критерии“:

- Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация. /Издаден през 2019 година, с което се гарантира неговата актуалност/

При наличие на подадени оригинали на удостоверения при кандидатстването, издадени през 2019 година, същите по служебен път ще бъдат обединени със заявлението за записване в първи клас!!!

 

Извадка от СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища

на територията на Столична община

7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

7.2. (изм. - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

7.3. (изм. - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

 

 

Прием в първи клас през учебната 2019/2020

5 ПАРАЛЕЛКИ х 24 УЧЕНИЦИ = 120 УЧЕНИЦИ

 СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНA
РАЙОН НА ПРИЕМ НА 119. СУ
Съгласно документ  ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


бул. „Цариградско шосе”
– 2 вх. А, Б и В, 4 вх. А и Б, 5 вх. А и Б, 6 вх. А и

Б, 10 вх. А, Б, В и Г, 11 вх. А, Б, В, Г и Д, 13 вх. А и Б, 14, 22 вх. А, Б и В, 24

вх. А, Б и В, 24А, 26 вх. А и Б; 28 – 28 Б, 30 вх. А, Б, В, Г и Д; 30 – 32

ул. „Незабравка” – 1 вх. А, Б и В, 2, 3, 5, 7, 9, 11 вх. А и Б, 13 вх. А и Б, 15,

23 вх. А и Б, 33, 42А вх. А и Б, 56 вх. А и Б, 58, 59;

ул. „Д-р. Любен Русев” – 18 вх. А и Б, 20, 22, 24; 1 - 6 вх. А, Б, В, Г

ул. „Майор Юрий Гагарин” – 3, 4 вх. А и Б, 5 вх. А и Б, 7, 8, 9, 10 вх. А и Б,

11, 12, 15, 17 вх. А и Б, 18 вх. А и Б, 19, 20, 20А, 21, 22А, 23, 23А, 24 вх. А и

Б, 25, 25А, 26 вх. А и Б, 27, 28, 30 вх. А и Б, 30А, 30Б, 32 вх. А и Б, 34, 38 вх.

А и Б, 40 вх. А и Б, 42 вх. А и Б, 50, 65А вх. А и Б, 154 вх. А и Б, 154А, 154Б

вх. А и Б;

ул. „Акад. Методи Попов” – 1А, 3, 5, 7 вх. А и Б, 9, 11 вх. А, Б и В, 13 вх. А

и Б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 33, 45 вх. А и Б, 46 вх. А, Б и В, 47 вх.

А и Б, 48 вх. А,Б и В, 57 вх. А и Б, 61, 62, 63, 64, 76 вх. А, Б и В;

ул. „Латинка” – 2, 5, 6, 6 вх. А и Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 13, 14, 15, 16, 16А,

17, 18 вх. А и Б, 19, 20 вх. А и Б, 21, 21 вх. А и Б, 22 вх. А и Б, 23, 24 вх. А и

Б, 25, 26 вх. А, Б и В, 27, 27А, 42, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 39А, 40, 42А, 43, 43А, 44, 45, 47, 65, 71, 73;

ул. „Райко Алексиев” – 1 вх. А и Б, 3, 5 вх. А и Б, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15,

15А, 16, 17 вх. А, Б и В, 18, 19 вх. А, Б и В, 19А, 20, 21 вх. А и Б, 22, 23 вх.

А и Б, 24, 25 вх. А и Б, 26 вх. А и Б, 28, 29, 32, 34 вх. А и Б, 40, 40А, 42, 44,

44А, 46, 46А, 46Б, 48 вх. А и Б, 50 вх. А и Б;

ул. „Атанас Далчев” – 1 вх. А и Б, 3 вх. А, Б и В, 4, 5, 5 вх. А и Б, 6, 7, 9, 10

вх. А и Б, 11, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. „Антон Павлович Чехов” – 1 вх. А и Б, 2 вх. А, Б, В и Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

вх. А, Б и В, 10, 11, 13, 14 вх. А и Б, 15, 17, 18, 19 вх. А и Б, 20, 20А, 22 вх. А

и Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 вх. А, Б и В, 41,

42, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 57, 58А, 59 вх. А и

Б, 60 вх. А и Б, 62 вх. А и Б, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78;

ул. „Тинтява” – 1, 1 вх. А и Б, 1А, 2, 4, 6 вх. А и Б, 7, 8 вх. А и Б, 10, 12 вх. А

и Б, 12А, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 22, 22 А, 24 вх.

А, Б, В, Г, Д и Е, 28; 26 – 28.

ул. „Фредерик Жолио Кюри” – 1, 2, 2А, 3, 4, 5 вх. А и Б, 6, 7, 8, 9 вх. А и Б,

9А, 12 вх. А, Б и В, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 вх. А, Б, В и Г, 19, 21, 44, 46

вх. А и Б, 48, 50, 82, 84, 86

ул. „Димчо Дебелянов” – 1, 1А, 1Б вх. А и Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10 вх. А и

Б, 12 вх. А и Б, 14 вх. А и Б, 16, 18;

ул. „Люлякова градина” – 1, 2 вх. А и Б, 3, 4, 5, 6 вх. А и Б, 7, 9 вх. А и Б, 11,

12, 13, 13А, 14, 15 вх. А, Б и В, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23А;

ул. „Тодор Стоянов” – 1, 2, 3 вх. А и Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,

17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30;

ул. „Тарас Шевченко” – 1, 2 вх. А и Б, 3 вх. А и Б, 3А, 4, 5, 6 вх. А и Б, 7, 9,

11, 13 вх. А и Б, 14, 15 вх. А и Б, 16, 18, 20 вх. А, Б и В, 22;

ул. „Чарлз Дарвин” – 2 вх. А и Б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14 вх.

А и Б, 14А вх. А и Б, 14Б вх. А и Б, 15, 16Б, 16, 16А, 17, 18, 18А, 20, 22, 24,

25, 26, 26А, 27, 33;

ул. „Светослав Обретенов” – 1, 3, 5, 7;

ул. „Д-р. Стамен Григоров” – 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. „Еужен Поатие” – 3, 4, 5, 6 вх. А и Б, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15;

ул. „Самоков” – 1, 1А, 3, 4, 6 вх. А и Б, 8 вх. А и Б, 10 вх. А и Б, 11, 14 вх. А

и Б, 16, 20 вх. А и Б, 22, 24 вх. А и Б, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 28Д, 28Е, 28Ж,

28З, 28И, бл. 47 вх. А, Б, В, Г, Д и Е;

ул. „Георги Бакалов” – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12

ул. „Пиер Дегейтър” – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10Б

ул. „Асен Пейков” – 4, 6, 17 вх. А, Б и В

ул. „Вълко Радински” – 2А, 4 вх. А и Б, 7, 9, 11, 12, 12 вх. А, Б и В

ул. „Николай Островски” – 1, 3, 5, 6

ул. „Константин Щъркелов” – 3, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вх. А, Б и В

ул. „Димитър Гичев” – 3, 43А вх. А, Б и В, 5, 7, 9, 13 вх. А, Б, В и Г

бул. „Драган Цанков” – 13, 15, 15А, 17, 19, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26Б,

27, 28, 30, 31, 32, 34, 45 - 47 вх. А и Б

ул. „Никола Мирчев” – 25, 27 вх. А, Б, В е Г, 32, 33, 34, 34А, 37

ул. „Д-р. Георги Атанасович” (115-та) – 2

ул. „Ген. Щерю Атанасов” – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вх. А и Б, 9, 11

ул. „Жетварка” – 1, 2

ул. „170-та” („Изгрев”) – No 27

ул. „Константин Кисимов“ – бл. 44 – 50

ул. „Николай Хайтов” – 1 вх. А и Б, 2 вх. А, Б, В, Г и Д, 3А, 3Б, 6, 6 вх. А,

8А вх. А и Б

ул. „131-ва” („Изгрев”) – 1, 1Б, 2, 2А вх. А и Б, 3, 5, 7, 8ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

Съгласно документ  ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС 2019/2020


29.03.2019 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас (всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа).

03.06.2019 г. в 17.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.


от 04.06.2019 г. до 06.06.2019 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.


06.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.


от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 г. вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.


10.06.2019 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.


от 11.06.2019 г. до 12.06.2019 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.


12.06.2019 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на незаетите места за трето класиране.

от 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г. вкл. до 12.00 ч.
Подаване на заявления за участие в трето класиране.


14.06.2019 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране.


18.06.2019 г. до в 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране.


20.06.2019 г.

Обявяване на свободните места след трето класиране.


от 21.06.2019 г. до 13.09.2019 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-градНЕБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в първи клас за учебната 2019/2020 година
 ОБРАЗЕЦ - попълва се на място!

За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

- Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.

- Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.


При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

- Копие от решение на ТЕЛК на детето; 

- Копие от Акт за смърт на родителите; 

- Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация; 

- Копия от удостоверения за раждане на децата. 

- Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 

- Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

Документи се приемат от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. включително всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в сградата на училището.
Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на голямата сграда и в сайта на училището www.119su.bg


 ЗАПОВЕД за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година