Прием в първи клас за учебната 2020/2021


24.06.2020, 18:00 ч.
НЯМА незаети места след трето класиране!

18.06.2020, 18:00 ч.
НЯМА незаети места за трето класиране!


08.06.2020, 18:00 ч.
НЯМА незаети места за второ класиране!


01.06.2020, 17:00 ч.
PDF icon СПИСЪК на приетите на първо класиране ученици в първи клас за учебната 2020-2021 г.


СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община


Необходими документи за записване:

  1.  Заявление за записване в първи клас (ИЗТЕГЛИ)
  2. Лична карта за удостоверяване на личността на подаващия заявлението.
  3. Оригинал на удостоверение за завършено предучилищно образование.
  4. Копие от Акт за раждане на детето и оригинал за сверяване.
  5. Копие от документи за ТЕЛК или СОП при наличие на такъв критерий при кандидатстване.

НЕ Е необхоимо да бъдат прилагани Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО и Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, тъй като са предоставени служебно от районната администрация. 


С оглед на противоепидемичните мерки настоятелно молим да попълните и разпечатате приложеното ЗАЯВЛЕНИЕ и да носите със себе си личен химикал. Подредете предварително документите по посочения по-горе ред.


Документите ще се подават в бялата будка до централния вход на училището откъм ул. Латинка.


Работно време на комисията:

02.06.2020 г., 9:30 ч. – 17:00 ч.

03.06.2020 г., 11:30 ч. – 17:00 ч.
/поради провеждане на втори ДЗИ в сградата на училището/

04.06.2020 г., 9:30 ч. – 17:00 ч.

05.06.2020 г., 9:30 ч. – 17:00 ч.

 

7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

 

7.2. (изм. - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

 

7.3. (изм. - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.

 

7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

 

7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

 

7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.


6 ПАРАЛЕЛКИ х 24 УЧЕНИЦИ = 144 УЧЕНИЦИ

 

 СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНA

 

 

РАЙОН НА ПРИЕМ НА 119. СУ И ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

Съгласно документи

 ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


бул. „Цариградско шосе” – 2 вх. А, Б и В, 4 вх. А и Б, 5 вх. А и Б, 6 вх. А и 35 Б, 10 вх. А, Б, В и Г, 11 вх. А, Б, В, Г и Д, 13 вх. А и Б, 14, 22 вх. А, Б и В, 24 вх. А, Б и В, 24А, 26 вх. А и Б; 28 – 28 Б, 30 вх. А, Б, В, Г и Д; 30 – 32

ул. „Незабравка” – 1 вх. А, Б и В, 2, 3, 5, 7, 9, 11 вх. А и Б, 13 вх. А и Б, 15, 23 вх. А и Б, 33, 42А вх. А и Б, 56 вх. А и Б, 58, 59;

ул. „Д-р. Любен Русев” – 18 вх. А и Б, 20, 22, 24; 1 - 6 вх. А, Б, В, Г

ул. „Майор Юрий Гагарин” – 3, 4 вх. А и Б, 5 вх. А и Б, 7, 8, 9, 10 вх. А и Б, 11, 12, 15, 17 вх. А и Б, 18 вх. А и Б, 19, 20, 21, 22А, 23, 23А, 24 вх. А и Б, 25, 25А, 26 вх. А и Б, 27, 28, 30 вх. А и Б, 30А, 30Б, 32 вх. А и Б, 34, 38 вх. А и Б, 40 вх. А и Б, 42 вх. А и Б, 50, 65А вх. А и Б, 154А, 154Б вх. А и Б; 

ул. „Акад. Методи Попов” – 1А, 3, 5, 7 вх. А и Б, 9, 11 вх. А, Б и В, 13 вх. А и Б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 33, 45 вх. А и Б, 46 вх. А, Б и В, 47 вх. А и Б, 48 вх. А,Б и В, 57 вх. А и Б, 61, 62, 63, 64, 76 вх. А, Б и В;

ул. „Латинка” – 2, 5, 6, 6 вх. А и Б, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18 вх. А и Б, 19, 20 вх. А и Б, 21, 21 вх. А и Б, 22 вх. А и Б, 23, 24 вх. А и Б, 25, 26 вх. А, Б и В, 27, 27А, 42, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42А, 43, 43А, 44, 45, 47, 65, 71, 73;

ул. „Райко Алексиев” – 1 вх. А и Б, 3, 5 вх. А и Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 16, 17 вх. А, Б и В, 18, 19 вх. А, Б и В, 19А, 20, 21 вх. А и Б, 22, 23 вх. А и Б, 24, 25 вх. А и Б, 26 вх. А и Б, 28, 29, 32, 34 вх. А и Б, 40, 40А, 42, 44, 44А, 46, 46А, 46Б, 48 вх. А и Б, 50 вх. А и Б;

ул. „Атанас Далчев” – 1 вх. А и Б, 3 вх. А, Б и В, 4, 5, 5 вх. А и Б, 6, 7, 9, 10 вх. А и Б, 11, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. „Антон Павлович Чехов” – 1 вх. А и Б, 2 вх. А, Б, В и Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вх. А, Б и В, 10, 11, 13, 14 вх. А и Б, 15, 17, 18, 19 вх. А и Б, 20, 20А, 22 вх. А и Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 вх. А, Б и В, 41, 42, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 57, 58А, 59 вх. А и Б, 60 вх. А и Б, 62 вх. А и Б, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78;

ул. „Тинтява” – 1, 1 вх. А и Б, 1А, 2, 4, 6 вх. А и Б, 7, 8 вх. А и Б, 10, 12 вх. А и Б, 12А, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 22, 22 А, 24 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 28; 26 – 28.

ул. „Фредерик Жолио Кюри” – 1, 2, 2А, 3, 4, 5 вх. А и Б, 6, 7, 8, 9 вх. А и Б, 9А, 12 вх. А, Б и В, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 вх. А, Б, В и Г, 19, 21, 44, 46 вх. А и Б, 48, 50, 82, 84, 86

ул. „Димчо Дебелянов” – 1, 1А, 1Б вх. А и Б, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10 вх. А и Б, 12 вх. А и Б, 14 вх. А и Б, 16, 18;

ул. „Люлякова градина” – 1, 2 вх. А и Б, 3, 4, 5, 6 вх. А и Б, 7, 9 вх. А и Б, 11, 12, 13, 13А, 14, 15 вх. А, Б и В, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23А;

ул. „Тодор Стоянов” – 1, 2, 3 вх. А и Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30;

ул. „Тарас Шевченко” – 1, 1А, 2 вх. А и Б, 3 вх. А и Б, 3А, 4, 5, 6 вх. А и Б, 7, 9, 11, 13 вх. А и Б, 14, 15 вх. А и Б, 16, 18, 20 вх. А, Б и В, 22;

ул. „Чарлз Дарвин” – 2 вх. А и Б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14 вх. А и Б, 14А вх. А и Б, 14Б вх. А и Б, 15, 16Б, 16, 16А, 17, 18, 18А, 20, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 33;

ул. „Светослав Обретенов” – 1, 3, 5, 7;

ул. „Д-р. Стамен Григоров” – 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. „Еужен Поатие” – 3, 4, 5, 6 вх. А и Б, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15;

ул. „Самоков” – 1, 1А, 3, 4, 6 вх. А и Б, 8 вх. А и Б, 10 вх. А и Б, 11, 14 вх. А 36 и Б, 16, 20 вх. А и Б, 22, 24 вх. А и Б, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 28Д, 28Е, 28Ж, 28З, 28И, бл. 47 вх. А, Б, В, Г, Д и Е;

ул. „Георги Бакалов” – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12

ул. „Пиер Дегейтър” – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10Б

ул. „Асен Пейков” – 4, 6, 17 вх. А, Б и В

ул. „Вълко Радински” – 2А, 4 вх. А и Б, 7, 9, 11, 12, 12 вх. А, Б и В

ул. „Николай Островски” – 1, 3, 5, 6

ул. „Константин Щъркелов” – 3, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вх. А, Б и В

ул. „Димитър Гичев” – 3, 43А вх. А, Б и В, 5, 7, 9, 13 вх. А, Б, В и Г

бул. „Драган Цанков” – 13, 15, 15А, 17, 19, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 45 - 47 вх. А и Б

ул. „Никола Мирчев” – 25, 27 вх. А, Б, В е Г, 32, 33, 34, 34А, 37

ул. „Д-р. Георги Атанасович” (115-та) – 2

ул. „Ген. Щерю Атанасов” – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вх. А и Б, 9, 11

ул. „Жетварка” – 1, 2

ул. „170-та” („Изгрев”) – № 27

ул. „Константин Кисимов“ – бл. 44 – 50

ул. „Николай Хайтов” – 1 вх. А и Б, 2 вх. А, Б, В, Г и Д, 3А, 3Б, 6, 6 вх. А, 8А вх. А и Б

ул. „131-ва” („Изгрев”) – 1, 1Б, 2, 2А вх. А и Б, 3, 5, 7, 8 


ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

105. СУ, 138. СУЗИЕ

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

 

Документите ще се подават в бялата будка до централния вход на училището от към ул. Латинка.

Работно време на комисията:

02.06.2020 г., 9:30 ч. – 17:00 ч.
03.06.2020 г., 11:30 ч. – 17:00 ч.
/поради провеждане на втори ДЗИ в сградата на училището/
04.06.2020 г., 9:30 ч. – 17:00 ч.
05.06.2020 г., 9:30 ч. – 17:00 ч.

PDF icon Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2020-2021