Прием след 7. клас за учебната 2021/2022 в 119 СУ

 

ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски/Френски

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Български език и литература
 • История и цивилизация

Балообразуващи оценки:

 • 3 х изпит по Български език и литература
 • 1 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по История и цивилизация

 

ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуващи оценки

 • 2 х изпит Математика
 • 2 x изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Химия и опазване на околната среда

 


ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Руски език, втори чужд език - Английски/Френски

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Руски език
 • Втори чужд език - Английски/Френски

Балообразуващи оценки:

 • 1 х изпит по Математика
 • 3 х изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Чужд език
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

 

Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 • Български език и литература - 16.06.2021 г. , начало 9:00 часа
 • Математика -18.06.2021 г., начало 9:00 часа
 • Английски език (по желание на ученика) - 17.06.2021 г., начало 9:00 часа

  

Изпитите се провеждат в 119. СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

 

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика се подават от 27.05.2021 г. до 28.05.2021 г. в  119. СУ.

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

 

 

 

 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

 

 

 Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
Отличен (6) се приравнява на 50 т.
Много добър (5) се приравнява на 39 т.
Добър (4) се приравнява на 26 т.
Среден (3) се приравнява на 15 т.

 

За допълнителна информация: 

www.ruo-sofia-grad.com – Изпити и прием на ученици

 • Прием в VIII клас
 • НВО 7 клас

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: