Проект КПРПС

  

Пълно наименование
: ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 
От стартирането на проект КПРПС 71 учители от 119. СУ са взели участие в обучения по Дейност 1 на проекта.

Реализираните обучения са:
  • "Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда";
  • "Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност";
  • "Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес".

В Дейност 2 по проекта - за придобиване на ПКС, са участвали 10 педагогически специалисти.