DARE

 

"DARE: Democratic Actions Rule Europe" договор № 2017-1-BG01-KA219-036228

 

Координатори: Цветанка Владимирова и Живка Янчева

 

Участници – ученици от 8  клас 

 

ПАРТНЬОРИ:

1. ИТАЛИЯ 

2. ЛИТВА

3. ПОРТУГАЛИЯ

 

With the opening of borders and global migration issues, the need to prepare our students better for the real world has never been greater. Students should be taught to acquire a wider perspective, key competences and a good sense of EU citizenship as well as to be democratically active citizens. They should also be aware of fundamental values in EU such as democracy, tolerance, solidarity, active citizenship and critical thinking. Open minds can help make the world a better place to live.

The main objectives of the project "DARE: Democratic Actions Rule Europe" are to educate socially and politically active citizens, who will play an active role in democratic life, to foster tolerance, social integration and to enhance intercultural understanding which will eventually lead to more cohesive and inclusive societies. The participating schools will link formal, informal and non-formal education as well as social and voluntary activities in order to strengthen progress towards these goals.

The most recent problems in Europe have shown how crucial it is for young citizens in Europe to be educated socially and politically in order to cope with major issues such as social and political indifference, global migration, lack of tolerance towards other races, cultures and religions. European Union seems to be threatened. Human rights and integrity are at stake. Our project has been created to attempt to bridge the gap between mono-cultural communities and a multicultural Europe. High school students will learn about different countries around Europe by meeting a diverse group of students from different geographical   regions. By participating in discussions, seminars, events, surveys, meetings, case studies and interactive social  activities participants will be challenged to confront stereotypes in their own lives and promote the ideas of EU  citizenship and democracy.   

С отварянето на границите и проблемите на глобалната миграция необходимостта да се подготвят нашите ученици по-добре за реалния свят никога не е била по-голяма. Учениците трябва да бъдат обучавани да придобият по-широка перспектива, ключови компетентности и добро чувство за гражданство на ЕС, както и да бъдат демократично активни граждани. Те също трябва да са наясно с основните ценности в ЕС като демокрация, толерантност, солидарност, активно гражданство и критично мислене. 


Основните цели на проекта “DARE” e образованeто на учениците да станат  социално и политически активни граждани, които ще играят активна роля в демократичния живот, ще насърчават толерантността, социалната интеграция и ще подобрят междукултурното разбирателство, което в крайна сметка ще доведе до повече сплотени и приобщаващи общества. Участващите училища ще обединят формално и неформално образование, както и социални и доброволчески дейности, за да укрепят напредъка към постигането на тези цели.

Последните проблеми в Европа показаха колко е важно младите граждани в Европа да бъдат образовани социално и политически, за да се справят с важни въпроси като социално и политическо безразличие, глобална миграция, липса на толерантност към други раси, култури и религии. 

Европейският съюз изглежда е заплашен. Човешките права и почтеността са на карта. Нашият проект е създаден с цел да се преодолее пропастта между монокултурните общности и мултикултурна Европа. Учениците  от гимназията ще научат за различни страни в цяла Европа, като се срещнат с разнообразна група ученици от различни географски региони. Чрез участието си в дискусии, семинари, събития, проучвания, срещи, казуси и интерактивни социални дейности участниците ще бъдат изправени пред предизвикателството да се противопоставят на стереотипите в собствения си живот и да популяризират идеите за гражданство и демокрация в ЕС.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 1
C1 BULGARIA 15.04.2018 – 21.04.2018

BULGARIAN TEAM EXPERIENCE IN PORTUGAL
C3 PALERMO, ITALY

C4 PALANGA, LITHUANIA