Акценти за заседание на педагогическия съвет на 10.06.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Доклади на класните ръководители на 4,5,6,7 клас за приключване на учебната година.
  2. Организация на дейностите след завършване на дистанционното обучение.
  3. Разни.
Учебна година: