Протокол от заседание на комисията за оценка на оферти по ОП с предмет "Строително-монтажни и ремонтни работи в 119. СУ"