Откриване на "Стая на открито", финансирана по проект от Национална кампания "Чиста Околна Среда" и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам"

Откриване на "Стая на открито", финансирана по проект от Национална Кампания "Чиста Околна Среда" и обявения от МОСВ  и ПУДООС конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам". В "Стая на открито" ще се провеждат часове по околен свят, човекът и природата, биология и здравно образование, изобразително изкуство, технологии и предприемачесто, екологично образование и възпитание за ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. По този начин у учениците ще се възпитава екологично отношение към околната среда, навици за здравословен начин на живот и опазване на природата.

Учебна година: