Cultural heritage and values education in European schools

For FACT magazine

Name of the project:

Cultural heritage and values education in European schools

Erasmus + project   2019-1-FR01-KA229-062169_3

With partners from Italy, Poland, Lithuania, Turkey and France

The project team, teachers and students, of 119 SU Academician Mihail Arnaudov, Sofia, Bulgaria, have been working for 3 years to manage and implement the project.

The objectives we have established are meant as steps that needed to be taken in order to reach the purpose:

1.to promote inter-cultural dialogue between different countries and socio-cultural categories

2.to actively involve students in activities that presuppose working in multicultural teams.

3.to enhance the quality of the relationship among students of different cultural backgrounds and

develop their social and communication skills

4.to encourage the learning of different languages and cultures from the European space.

5.provide knowledge regarding culture and values

We used methodology as follows: Design and implementation of methodologies applied - selection of participants, research on cultural isues, data collection, identifying best practices, define data documentation requirements and methodologies of involvement, methodology of search and observation,  culture survey methodology, reporting; ethnographic observation, lectures on the culture and its importance, presentations on different cultural traditions in Bulgaria, interesting facts about all components of Bulgarian culture. We used formal, non-formal and informal teaching and learning.

The intention of the activities was to prepare participants to become educated EU citizens who critically reflect their values towards the values of other countries, personal, social and cultural perspectives for the population of Europe. Through their own research and work, our participants realised that nevertheless we are from different cultural backgrounds, our values are the same. Participants from other countries presented their work, showing the others parts of their cultural traditions and values.

Our project management organised meetings every month to evaluate and check the stage of the project. We have given reports on the implementation of the project and discussed the potential  risks and their avoidance.

The long-term potential benefit of our project is to raise awareness about the importance of ''cultural heritage'' and "values education" and the need to implement it more effectively and intensively in secondary schools.The students and teachers in the future will have the opportunity of sharing and widening their knowledge; raising their awareness of how they can benefit from EU rights and policies; stimulating their active participation in Union policy making; creating the ability of exchanging opinions and negotiating; creating the attitude of tolerance and respect to people from different backgrounds.

Project activities will be integrated as much as possible to the curriculum, especially in the English classes and other subjects, hoping that they will develop teachers and students skills and attitudes such as: assuming responsibility, the delegation of tasks to others, motivating others, problem solving, decision making, management time, use better and faster to ICT equipment, better presentations by documents via the web pages, better international information and updates regarding issues related to the topics and subtopics of the project.

The best way to extend is to share knowledge. We have recorded the good activities. We have organized a workshop for our colleagues and local institutions and share.

We expect to be specific changes in attitudes, behavior, knowledge, skills, status, or level of functioning expecting to result from project activities. We share all these competences with teachers and students during the project and after the end of project.

We will disseminate the project results to the following target groups: participating students, all students of the participating schools, all teachers (to use it in lessons), participating schools, young people in Europe, all relevant stakeholders.

IN BULGARIAN

Име на проекта:

Cultural heritage and values education in European schools

Erasmus + project   2019-1-FR01-KA229-062169_3

С партньори от Италия, Полша, Литва, Турция и Франция

Екипът на проекта, учители и ученици от 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, София, България, работиха 3 години по управлението и реализирането на проекта.

Целите, които сме си поставили, са определени  като стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се постигне целта:

1. Да се насърчава междукултурния диалог между различни страни и социокултурни категории.

2. Активно да включва учениците в дейности, които предполагат работа в мултикултурни екипи.

3. Да се повиши качеството на връзката между учениците от различен културен произход и те да развиват своите социални и комуникационни умения.

4. Да насърчи изучаването на различни езици и култури от европейското пространство.

5. Да се предоставят знания относно културата и ценностите на

страните-участнички в проекта.

Използвахме следната методология: Проектиране и прилагане на система за управление - подбор на участници, изследване на културни въпроси, събиране на данни, идентифициране на най-добри практики, дефиниране на изискванията за документиране на данни и методологии за участие, методология на търсене и наблюдение, методология за изследване на културата, докладване; етнографско наблюдение, лекции за културата и нейното значение, презентации за различни културни традиции в България, интересни факти за всички компоненти на българската култура. Използвахме формално, неформално и самостоятелно преподаване и учене.

Целта на дейностите беше да подготвят участниците да станат образовани граждани на ЕС, които критично отразяват своите ценности спрямо ценностите на други страни, лични, социални и културни перспективи за населението на Европа. Чрез собствените си изследвания и работа, нашите участници осъзнаха, че въпреки че сме от различен културен произход, ценностите ни са едни и същи. Участници от други страни представиха своята работа, като показаха на останалите части от своите културни традиции и ценности.

Екипът на проекта организира срещи всеки месец за оценка и проверка на етапите на проекта. Изнесохме отчети за изпълнението на проекта и обсъдихме потенциалните рискове и тяхното избягване.

Дългосрочната потенциална полза от нашия проект е да повишим осведомеността относно значението на „културното наследство“ и „ценностното образование “ и необходимостта от по-ефективно и интензивно прилагане в средните училища. Учениците и учителите в бъдеще ще имат възможност да споделят и разширяват знанията си; повишаване на осведомеността им за това как могат да се възползват от правата и политиките на ЕС; стимулиране на тяхното активно участие в изготвянето на политиката на Съюза; създаване на умение за обмен на мнения и преговори; създаване на отношение на толерантност и уважение към хора от различен произход.

Дейностите по проекта ще бъдат интегрирани във възможно най-голяма степен в учебната програма, особено в часовете по английски език и други предмети, като се надяваме, че те ще развият умения и нагласи на учителите и учениците като: поемане на отговорност, делегиране на задачи на други, мотивиране на другите, решаване на проблеми, вземане на решения, управление на времето и сроковете, използване на по-добро и по-бързо ИКТ оборудване, по-добро представяне на документи чрез уеб страниците, по-добра международна информация и актуализации по въпроси, свързани с темите и подтемите на проекта.

Най-добрият начин за разширяване е споделянето на знания. Записали сме добрите дейности. Организирахме семинар за нашите колеги и местни институции.

Очакваме конкретни промени в нагласите, поведението, знанията, уменията, статуса или нивото на функциониране, които очакваме да произтекат от дейностите по проекта. Ние споделяме всички тези компетенции с учители и ученици по време на проекта и след края на проекта.

Ние ще разпространим резултатите от проекта до следните целеви групи: участващи ученици, всички ученици от участващите училища, всички учители (за да ги използват в уроци), участващи училища, млади хора в Европа, всички съответни заинтересовани страни.

Заедно създадохме „Книга на културите“ и Културен Модул /в

Google Classroom/, където каним преподаватели от Европейските училища, които могат да използват нашите резултати за учебни цели. 

 

Учебна година: