ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение в XI клас /поправителна сесия/