Акценти за заседание на педагогическия съвет на 27.06.2019 г.

Дневен ред

  1. Доклади на класните ръководители на 7-11. клас за приключване на учебната 2018-2019 г.
  2. Доклади на класните ръководители за налагане на санкция на ученици.
  3. Административни въпроси:
  • Избор на състав на комисия за определяне на диференцирано заплащане на педагогическите специалисти за учебната 2018-2019 г.;
  • Разни въпроси.