Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 

1. Наименование на административната услугаИздаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

    ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3)3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.Диян Стаматов

Директор 119.СУ “Академик Михаил Арнаудов”4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

 

Издава се на учениците, подали заявление.

 

5. Начини на заявяване на услугата.

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование се подава на място в училището.


6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път


7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

8. Такси или цениНе се дължат9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК пред Административния съд11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугатаinfo@119su.bg

/електронен адрес на училището/

12. Начини на получаване на резултата от услугатаЛично/чрез упълномощено лице