Училищно настоятелство 119. СУ


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Владимир Христов Колев

2. Евгени Николов Тарасов

3. Емилия Иванова Паламаркова

4. Иван Александров Семков

5. Красимира Николаева Пингелова

6. Пламен Стефанов Йорданов

7. Полина Стефанова Арнаудова

8. Христо Вълов Вълов

9. Янко Илиев Кръндаров

 

Банкова сметка на "Училищно настоятелство 119 СУ":

BG51BPBI79401067130701

Заседание на УС на Училищно настоятелство 119 СУ на 25.02.2020 г.

На своето редовно заседание, проведено на 25.02.2020 г. УС на Училищно настоятелство 119 СУ:

1. Подготви отчетен доклад за 2019 г.;

2. Прие двама нови члена на настоятелството;

3. Определи родители за наблюдатели на Държавните зрелостни изпити 2020 г.;

4. Одобри раздаването на подкрепяща закуска и оцени с най-висока оценка

ученическото столово и бюфетно хранене в 119.СУ;

5. Определи Общото събрание на настоятелството да се проведе на 23.04.2020г.

Заседание на Управителния съвет на Училищно настоятелство 119 СОУ

На 7 март се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Училищно настоятелтство 119 СОУ.

Разгледани бяха следните теми:

  • обсъди качеството на училищното хранене и даде положителна оценка за нивото на столовото хранене;
  • прие нови членове подали заявления за участие в дейността на настоятелството;
  • взе решение за свикване на Общо събрание на 16.април от 18 часа,  определи дневния ред, времето и мястото за провеждането му и подготви за приемане от Общото събрание доклад за дейността на Настоятелството и годишен отчет за дейността си.  

Акценти за съвместно заседание на Училищно настоятелство и Обществен съвет на 119. СУ - 18.12.2018

1. Представяне на изпълнението на бюджета на 119.СУ „Акад. М. Арнаудов“;  

2. Организационни въпроси.

 

Страници