ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1.1          

Брой квоти за стипендианти по чл. 4, ал.1, т.1 – 30 места ± 5 места, според финансовите възможности на училището.

1.2          

Брой квоти за стипендианти по чл. 4, ал.1, т.2 – 9 места ± 1 място, според финансовите възможности на училището.

1.3          

За стипендии по чл. 4, ал.1, т.3 и 4 – според необходимостите.

 

2.1 Критерий за допускане до класиране за стипендии по смисъла на чл. 4, ал.1, т.1

- Успех от предходния срок не по-нисък от 5.50

2.2 Критерии за допускане до класиране за стипендии по смисъла на чл. 4, ал.1, т.2

- Успех от предходния срок не по-нисък от 4.50

- Среден месечен доход на член от семейството за предходните шест месеца под размера на минималната работна заплата за страната, към датата на подаване на заявлението за отпускане.

- Липса на наложени наказания по чл.139 от ППЗНП.

2.3 Критерий за класиране за стипендии по смисъла на чл. 4, ал.1, т.1 – успех на ученика.

2.4 Критерий за класиране за стипендии по смисъла на чл. 4, ал.1, т.2 – месечният доход на член от семейството.

 

3.1 Размер на всички видове месечни стипендии по чл.4 на ПМС 33/15.03.2013г. – 40 (тридесет и пет) лева, без да се прилагат разпоредбите на чл. 6 от ПМС 33/15.03.2013г. за стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1 на ПМС 33/15.03.2013г.

3.2 Размер на стипендиите по чл. 5 от ПМС 33/15.03.2013г. – 120 (сто и двадесет) лева, без да се прилагат разпоредбите на чл. 6 от ПМС 33/15.03.2013г. за стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1 на ПМС 33/15.03.2013г.

3.3 Всички видове месечни стипендии се изплащат само за учебни месеци.

3.4 Стипендии по чл. 4, ал.1, т.3 се изплащат в рамките на учебните месеци до изтичане на валидността на документа, доказващ обстоятелствата за отпускането им.

 

4.1 Стипендия по на чл. 4, ал.1, т.1 се отпуска след допускане на кандидатите и класиране в началото на всеки срок.

4.2 Стипендия по на чл. 4, ал.1, т.2 се отпуска след допускане на кандидатите и класиране в началото на всеки срок.

4.3 Стипендия по на чл. 4, ал.1, т.3 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им. Кандидатите следва да подават документи за всеки следващ учебен срок, с оглед промяна на обстоятелствата.

4.4 Стипендия по на чл. 4, ал.1, т.4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им. Кандидатите следва да подават документи за всеки следващ учебен срок, с оглед промяна на обстоятелствата.

4.5 Стипендия по на чл. 5, ал.1, т.1 и 2 се отпускат еднократно за месеца следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, след заседание на комисията и заповед на директора.

 

5.1 Формуляри за кандидатстване за стипендии Приложение 1 и 2.

5.2 Документи необходими за доказване на обстоятелствата по отпускане на стипендии по чл.4, ал.1, т. 2, 3 и 4 и чл.5, ал.1, т.1 според приложимото законодателство, за доказване на декларираните обстоятелства.

 

6.1 Прием на документи за отпускане на стипендии:

-        

Документи те за отпускане на стипендии се приемат и завеждат с входящ индекс от вида „ггггггггсннн“, където „г“ е учената година, „с“ е учения срок и „н“ е поредния номер за срока.

-        

Документите се съхраняват в отделни дела за всеки учебен срок до финансова ревизия в архив.

-        

Документите за отпускане на стипендии по чл.4, ал.1, т.1 и 2 се приемат само в сроковете посочени в заповедта за организация на приема на документи издавана в началото на всеки учебен срок.

-        

Документите за отпускане на стипендии по чл.4, ал.1, т.3 и 4, както и по чл.5, ал.1, т.1 и 2 се приемат целогодишно.

6.2 Обработка на документи за отпускане на стипендии:

-        

Членовете на комисията се задължават да не разпространяват каквито и да е данни, станали им достояние във връзка с изпълнение на задълженията им.

6.3 Обявяване на класирането:

-        

С оглед опазване на достойнството на учениците разпределянето на учениците по видове стипендии се поставя на видно място или в интернет сайта на училището по входящи индекси на документите, без имена.

 

Настоящите правила подлежат на промяна при необходимост.

Учебна година: