КОНТЕСТАЦИИ ЗА ПМС 2024

 
 
Контестации се подават в рамките на 1 час след публикуване на предварителните резултати.

За всяка задача се подава отделна контестация.
 
Преди да подадете контестации, моля прочетете забележките по проверката на задачите.
 

Контестациите се изпращат от ръководител или родител на участника на следните адреси:

В полето Относно/Subject се записват трите имена на ученика и номера на задачата.
 
Обосновката на контестацията трябва да е съобразена с критериите за оценяване.