Доставена техника по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В 119. СУ е доставена техника по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Има налични лаптопи както за ученици, така и за учители.

Учебна година: