Отчетен доклад за дейността на Училищно настоятелство 119 СУ за 2020 г.