Отчетен доклад за дейността на Училищно настоятелство 119 СУ за 2019 г.