Удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет "Доставка на тестени подкрепителни закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 119 СУ"