Решение по първа точка от заседание на Обществения съвет на 12.02.2020 г.

По първа точка от дневния ред:
Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 119.СУ„Академик Михаил Арнаудов“

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Единодушно подкрепя предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към 31.12.2019 година превишение на постъпленията над плащанията на бюджетни средства в 119.СУ„Академик Михаил Арнаудов“ в дейност „Делегиран бюджет“ - 110768,00 лв. да бъдат използвани по следния начин: 60000,00 лв. – за ремонтни дейности и 50768,00 лв. - за технически средства.

 

Учебна година: