Заявление-декларация за отпускане на стипендия след завършено основно образование