Акценти за заседание на педагогическия съвет на 10.09.2019 г.

1. Избор на секретар на педагогическия съвет за 2019-2020 година.

2. Определяне състава на педагогическия съвет за 2019-2020 година.

3. Приемане на актуализации на Правилник за дейността на 119 СУ за учебната 2019-2020година.

4. Приемане на критерии за определяне на ДТВ за постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2018/2019 година. 

5. Запознаване на колектива със заповед на Министъра на образованието и науката за безопасност на движението по пътищата.

6. Представяне на отчет на Бюджет на 119 СУ към 30.06.2019 година.

7. Приемане на актуализиран „План за безопасни условия на труд в 119 СУ“.

8. Запознаване на колектива с актуализирани Правила за вътрешен трудов ред.

9. Организационни въпроси.

- Педагогически съвет – 13.09.2019 година от 9,30 ч.