Протокол от заседание на комисия за разглеждане и оценка на оферти по обществна поръчка с предмет "Доставка на тестени закуски за нуждите на учениците 1-4 клас"