Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

  1. Наименование на административната услугаИздаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101)3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Диян Стаматов

Директор 119.СУ “Академик Михаил Арнаудов”
4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.6. Начини на заявяване на услугата.

Лично7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:Услугата не се предоставя по електронен път.


8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

За съответната сесия на държавните зрелостни изпити


9. Такси или цениНе се дължат10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионалното управление на образованието

Министерството на образованието е науката


11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.info@119su.bg

/електронен адрес на институцията/13. Начини на получаване на резултата от услугатаЛично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице