Обучение на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“ - 15.12.2018На 15 декември 2018 успешно приключи последния етап по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Групата бе от 25 педагогически специалисти. Обучението бе на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“ с лектор д-р Виолета Тончева-Златкова. Във всички дейности по проекта взеха участие общо 71 педагогически специалисти от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“. 

Учебна година: 
Рубрики: