Обучение на тема "Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“

На 2 декември 2018 се проведе обучение на 23 педагогически специалисти по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението бе на тема: „Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“ с лектор Лъчезар Африканов. Лекторът представи модела на дизайн мислене, даде практически насоки и се решаваха практически казуси.

Рубрики: 
Учебна година: