Вътрешни правила за реда на отпускане на стипендии 2018-2019