Отчетен доклад за дейността на Училищно настоятелство 119 СОУ за периода януари 2017 - декември 2017