Вътрешни правила за реда на отпускане на стипендии след завършено основно образование