График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение в XII клас - първа поправителна сесия