ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на училищното настоятелство на 119 СОУ за периода януари 2011 – декември 2011 година